PRIVACITAT DE LES DADES

Mitjançant el present, Zurito Saxa SL, amb NIF B64987373, I domicili en Carrer la Rasa 70, 08221 Terrassa – Barcelona, telèfon 93 789 53 90 i amb adreça de correu electrònic zuritosaxa@gmail.com posa en coneixement dels usuaris de website www.salaborn.com la seva política de privacitat en relació amb la protecció de dades de caràcter personal, perquè aquests siguin els que, lliure i voluntàriament, decideixin si desitgen facilitar les seves dades de caràcter personal a Zurito Saxa SL amb ocasió d’emplenar de qualsevol dels formularis on- line.

Sempre que es doni alguna modificació en la normativa reguladora de la protecció de dades, Zurito Saxa SL pot modificar la present política de privacitat. Aquestes modificacions seran introduïdes prèviament a la seva aplicació pràctica.

La comunicació de les dades de caràcter personal té caràcter lliure i voluntari per part del comunicador usuari. Per a la visita del website no és necessari facilitar formació sobre este. En el cas que l’usuari comuniqui les dades de Zurito Saxa S.L. aquestes dades seran tractades d’acord als principis i drets recollits en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i les altres normatives de desenvolupament.

SEGURETAT DE LES DADES

D’acord amb el que estableix la normativa espanyola vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, Zurito Saxa SL ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal amb la finalitat d’evitar la seva pèrdua, alteració o accés no autoritzat. El nivell de seguretat adoptat serà d’acord amb la naturalesa de les dades personals subministrades.

DRETS D’INFORMACION L’USUARI

D’acord amb l’estipulat en l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari (d’ara endavant afectat) que les dades subministrades passaran a formar part del fitxer de Clients i del fitxer de persones interessades a treballar titularitat de Zurito Saxa SL les quals es hagin en el Registre General de Protecció de Dades amb els codis d’inscripcions respectivament. La finalitat del tractament d’aquestes dades serà la gestió tant de la cartera de clients com de persones interessades en treballar de l’empresa, per poder vendre’ls nostres articles o prestar els nostres serveis, per contractar persones interessades, per a la confecció de pressupostos i factures per els serveis prestats o vendes realitzades, per al cobrament de les factures i el pagament dels salaris i per a l’enviament de comunicacions comercials, ja sigui per mitjà de correu ordinari o electrònic, sobre els serveis i articles oferts per aquesta empresa, sempre que hi hagi un consentiment exprés per part seva.

El responsable del fitxer és Zurito Saxa S.L. amb domicili Carrer de la Rasa 70, 08221 Terrassa – Barcelona, podent, mitjançant l’enviament d’un escrit al domicili abans indicat, exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, o bé personalment a les nostres oficines, acreditant en tot moment la seva identitat.

EL CONSENTIMENT DE L’AFECTAT

Es considera que els usuaris que faciliten les dades de caràcter personal en aquest website, consent inequívocament la incorporació dels mateixos al fitxer automatitzat corresponent del qual és responsable Zurito Saxa SL per a les finalitats anteriorment enunciades.

LA QUALITAT I LA VERACITAT DE LES DADES

Les dades de caràcter personal proporcionades per l’afectat seran exactes i actualitzades, de manera que serà l’usuari l’encarregat de respondre de la veracitat i de la certesa dels mateixos, comunicant qualsevol modificació dels mateixos que pugui produir-se.

Zurito Saxa S.L. procedirà a cancel·lar les dades personals recollides quan deixin de ser necessaris per la necessitat dels que van ser recollits. Aquesta cancel·lació comporta el bloqueig de les dades, els quals únicament restaran a disposició de les administracions públiques, jutjats i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció de les mateixes. Un cop transcorregut l’esmentat termini, les dades seran definitivament suprimits.

Shopping Cart
Scroll to Top

Estem utilitzant cookies al nostre lloc web

Confirmeu, si accepteu les nostres cookies de seguiment. També podeu rebutjar el seguiment, de manera que pugueu continuar visitant el nostre lloc web sense que les dades s'enviïn a serveis de tercers.

Informació i configuració de les Cookies